Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti PREGO Hradec Králové s.r.o. (dále jen PREGO) a zákazníka při dodávkách surovin na výrobu zmrzliny a moučníků a dalšího zboží ze sortimentu společnosti PREGO zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti PREGO, tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti PREGO (www.prego.cz). Společnost PREGO si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
 4. Veškeré vztahy mezi společností PREGO a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

II. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být podána telefonicky nebo jednoduše prostřednictvím elektronické objednávky.
 2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  1. Svojí identifikaci, tj. obchodní název firmy či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, e-mailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za zákazníka jednat.
  2. Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
  3. Množství objednávaného zboží.
  4. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
  5. Pracovní dobu pro dodání zboží.
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost PREGO se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti PREGO se objednávka považuje za úplnou.
 4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost PREGO povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost PREGO zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost PREGO zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

III. Kupní cena zboží

 1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku společnosti PREGO, který je k dispozici registrovaným zákazníkům na internetových stránkách www.prego.cz.
 2. Společnost PREGO si vyhrazuje právo změnit cenu zboží v případě změny cen od svých dodavatelů nebo změnou směnných kurzů. Společnost PREGO bude zákazníka o těchto změnách vhodným způsobem informovat.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti PREGO podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Občanského zákoníku.
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází:
  1. okamžikem doručení úplné objednávky společnosti PREGO za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu,
  2. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.4., podle toho, co nastane později.

V. Splatnost, kupní ceny a platební podmínky

 1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti PREGO uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží. Tržby v hotovosti evidujeme v tzv. běžném režimu prostřednictvím elektronické evidence tržeb EET. 
 2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti PREGO, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad na kterém je uvedena platba v hotovosti.
 4. Kupní cena za zboží, které společnost PREGO na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který společnost PREGO zákazníkovi vystaví.
 5. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti PREGO podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností PREGO sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností PREGO a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 6. Společnost PREGO si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti PREGO neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost PREGO právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti PREGO uhradí.

VI. Podmínky dodání zboží

 1. Společnost PREGO dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době.
 2. Není-li mezi společností PREGO a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost PREGO dodat objednané zboží v co nejkratším termínu nejpozději však do 7 dnů od přijetí objednávky.
 3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v elektronickém ceníku, nebo zboží označeného v tomto ceníku jako "na objednávku", se stanovují dohodou v závislosti na termínech dodávek od dodavatelů.
 4. Spolu s dodaným zbožím společnost PREGO vždy předá zákazníkovi daňový doklad (v případě platby v hotovosti) nebo dodací list (v případě platby převodem), v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství, a případně také doklad o předání zboží dopravní společností, která zboží doručuje. Zákazník je povinen po zkontrolování kartonáže zboží (viz. bod VII. "Reklamace a záruční doba") doklad podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.
 5. Zákazník je povinen společnost PREGO neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost PREGO neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
 6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 7. Společnost PREGO vystaví zákazníkovi daňový doklad, který zákazníkovi předá při předání zboží, popřípadě odešle na poštovní nebo elektronickou adresu zákazníka. Vystavený daňový doklad bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  1. Označení a číslo daňového dokladu.
  2. Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího.
  3. Bankovní spojení prodávajícího.
  4. Datum splatnosti kupní ceny.
  5. Popis dodaného zboží a jeho množství.
  6. Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
 8. Zákazník je oprávněn do data splatnosti daňový doklad vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti PREGO), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li v daňovém dokladu některá z náležitostí. Spolu s vráceným daňovým dokladem je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru daňový doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad skutečně vystaven chybně, společnost PREGO vystaví zákazníkovi nový. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu není dotčena, ledaže vada dokladu spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opraveného daňového dokladu zákazníkovi.

VII. Reklamace a záruční doba

 1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží.
 2. V případě poškození zboží při přepravě uvede zákazník výhradu o poškození zásilky řidiči přímo do doručujícího listu a zároveň, nejpozději do 3 pracovních dnů, oznámí tuto skutečnost emailem na adresu reklamace@prego.cz nebo objednavky@prego.cz. Doporučujeme rovněž do emailu přiložit fotografie z mobilního telefonu, aby bylo zřejmé v čem je problém.
 3. Nesprávné množství a jiné vady zboží je zákazník povinen ohlásit prostřednictvím kontaktních údajů společnosti PREGO co nejdříve, aby bylo možné co nejdříve zajistit náhradu. Při reklamaci je zákazník povinen vady popsat a upřesnit, jak se vady projevují.
 4. Zákazník má právo vrátit dosud nepoužité zboží (s výjimkou zboží upraveného podle jeho přání) do 14 dnů ode dne dodání zboží.
 5. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo u nepoužitého zboží od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Právo odstoupit od smlouvy však zákazník nemá, je-li dodávané zboží upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 6. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z ceníku společnosti PREGO. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti PREGO uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností PREGO a zákazníkem sjednány individuálně.
 2. Písemnou dohodou mezi společností PREGO a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3. 2017.
Zmrzlinový den

Kontextové menu [Nahoru]

Doprava za každého počasí

Objednejte do 12:00 a zboží máte hned druhý den.

Zdarma pro objednávky nad 3 000 Kč bez DPH

   Podívejte se jaké bude počasí