Všeobecné obchodní podmínky

Stáhněte si naše obchodní podmínky ve formátu PDF pro tisk

1. Obecná ustanovení

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti PREGO Hradec Králové s.r.o. se sídlem Piletická 55/36, 50003 Hradec Králové, IČO: 49812963, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4952 (dále jen "PREGO") a zákazníka při dodávkách zboží z nabídky společnosti PREGO zákazníkovi na základě jeho objednávky.
 • 1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti PREGO, tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku.
 • 1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti PREGO (www.prego.cz). Společnost PREGO si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
 • 1.4. Veškeré vztahy mezi společností PREGO a kupujícím zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Objednávání zboží

 • 2.1. Objednávka může být podána telefonicky nebo jednoduše prostřednictvím elektronické objednávky.
 • 2.2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  • Svojí identifikaci, tj. obchodní název firmy či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, telefon a e-mailovou adresu kontaktní osoby oprávněné za zákazníka jednat.
  • Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho název.
  • Množství objednávaného zboží.
  • Adresu místa dodání zboží, telefon a e-mailovou adresu kontaktní osoby oprávněné převzít zboží od dopravce.
  • Datum dodání zboží.
 • 2.3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost PREGO se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku společnosti PREGO se objednávka považuje za úplnou.
 • 2.4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost PREGO povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost PREGO zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost PREGO zákazníka na tuto skutečnost upozorní.

3. Kupní cena zboží

 • 3.1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku společnosti PREGO, který je k dispozici registrovaným zákazníkům na internetových stránkách www.prego.cz.
 • 3.2. Společnost PREGO si vyhrazuje právo změnit cenu zboží v případě změny cen od svých dodavatelů nebo změnou směnných kurzů.

4. Uzavření kupní smlouvy

 • 4.1. Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti PREGO podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu Občanského zákoníku.
 • 4.2 K uzavření kupní smlouvy dochází:
  • okamžikem doručení úplné objednávky společnosti PREGO za předpokladu, že zboží je u společnosti PREGO skladem a že zákazník zboží objednává za aktuální cenu,
  • okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.4., podle toho, co nastane později.

5. Splatnost, kupní ceny a platební podmínky

 • 5.1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti PREGO uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží. Tržby v hotovosti evidujeme v tzv. běžném režimu prostřednictvím elektronické evidence tržeb EET. 
 • 5.2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • 5.3. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti PREGO, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad na kterém je uvedena platba v hotovosti.
 • 5.4. Kupní cena za zboží, které společnost PREGO na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který společnost PREGO zákazníkovi vystaví.
 • 5.5. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti PREGO podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností PREGO sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností PREGO a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 • 5.6. Společnost PREGO si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti PREGO neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost PREGO právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti PREGO uhradí.

6. Podmínky dodání zboží

 • 6.1. Společnost PREGO dodá zboží na dohodnutou dodací adresu v pracovní dny a v pracovní době doručovatele.
 • 6.2. Není-li mezi společností PREGO a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost PREGO dodat objednané zboží v co nejkratším termínu nejpozději však do 7 dnů od přijetí objednávky.
 • 6.3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v elektronickém ceníku, nebo zboží označeného v tomto ceníku jako "na objednávku" či "na cestě", se stanovují dohodou v závislosti na aktuálních termínech dodávek od dodavatelů.
 • 6.4. Spolu s dodaným zbožím společnost PREGO vždy předá zákazníkovi daňový doklad, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství, a případně také doklad o předání zboží dopravní společností, která zboží doručuje. Zákazník je povinen po zkontrolování zboží (viz. bod VII. "Reklamace a záruční doba") doklad podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající či dopravce oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.
 • 6.5. Zákazník je povinen společnost PREGO neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktních údajů osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost PREGO neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
 • 6.6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 • 6.7. Společnost PREGO vystaví zákazníkovi daňový doklad, který zákazníkovi předá při předání zboží, popřípadě odešle na elektronickou adresu zákazníka. Vystavený daňový doklad bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  • Označení a číslo daňového dokladu.
  • Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího.
  • Bankovní spojení prodávajícího.
  • Datum splatnosti kupní ceny.
  • Popis dodaného zboží a jeho množství.
  • Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
 • 6.8. Zákazník je oprávněn do data splatnosti daňový doklad vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti PREGO), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li v daňovém dokladu některá z náležitostí. Spolu s vráceným daňovým dokladem je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru daňový doklad vykazuje. V případě, že je daňový doklad skutečně vystaven chybně, společnost PREGO vystaví zákazníkovi nový. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původním daňovém dokladu není dotčena, ledaže vada dokladu spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opraveného daňového dokladu zákazníkovi.

7. Reklamace a záruční doba

 • 7.1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží.
 • 7.2. V případě poškození zboží při přepravě uvede zákazník výhradu o poškození zásilky řidiči přímo do doručujícího listu a zároveň, nejpozději do 3 pracovních dnů, oznámí tuto skutečnost emailem na adresu objednavky@prego.cz. Doporučujeme rovněž do emailu přiložit fotografie z mobilního telefonu, aby bylo zřejmé v čem je problém.
 • 7.3. Nesprávné množství a jiné vady zboží je zákazník povinen ohlásit prostřednictvím kontaktních údajů společnosti PREGO co nejdříve, aby bylo možné co nejdříve zajistit náhradu. Při reklamaci je zákazník povinen vady popsat a upřesnit, jak se vady projevují.
 • 7.4. Zákazník má právo vrátit dosud nepoužité zboží (s výjimkou zboží upraveného podle jeho přání) do 14 dnů ode dne dodání zboží a to na adresu pro doručování společnosti PREGO přičemž zákazník nese odpovědnost za případné poškození při přepravě vráceného zboží.
 • 7.5. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo u nepoužitého zboží od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží. Právo odstoupit od smlouvy však zákazník nemá, je-li dodávané zboží upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • 7.6. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.
 • 7.8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a u spotřebitelů zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@prego.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

 • 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 • 9.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet“). 

 • 9.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 9.4. Přístup k uživatelskému účtu je identifikován emailovou adresou a je zabezpečen uživatelským heslem (volitelně navíc i pomocí 4-místného číselného PIN kódu). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 9.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 9.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 9.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • 10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač pro účely plnění závazků prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, zejména pro potřeby autentizace zákazníka.

11. Doručování

 • 11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

 • 12.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z ceníku společnosti PREGO. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti PREGO uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností PREGO a zákazníkem sjednány individuálně.
 • 12.2. Písemnou dohodou mezi společností PREGO a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 • 12.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • 12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:
  • adresa pro doručování: Piletická 55/36, Hradec Králové 50003
  • adresa elektronické pošty: objednavky@prego.cz
  • telefon: +420 724 230 861
 • 12.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6. 2020.
Zmrzlinový den

Doprava za každého počasí

Objednejte do 12:00 a zboží můžete mít druhý den.

Zdarma pro objednávky nad 4000 Kč bez DPH

   Podívejte se jaké bude počasí...

Odsuzujeme vojenskou invazi Vladimíra Putina do sousední demokratické země. Zároveň přejeme rusům prezidenta s lepším charakterem - a to co nejdříve.